Ubezpieczenia rolne

Posted by Posted by 0 comments

Ubezpieczenie to kierowane jest przede wszystkim do osób fizycznych, w których posiadaniu znajduje się gospodarstwo rolne. Wyróżnić tu należy ubezpieczenia obowiązkowe oraz dobrowolne. 

Pierwsze z nich chroni rolnika, osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym i w nim pracujące, w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim, w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Drugim obowiązkowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie budynków rolniczych  od ognia i zdarzeń losowych.

Ochrona może objąć także zwierzęta hodowlane, wyposażenie gospodarstwa, sprzęt, a nawet uprawy rolne oraz ruchomości domowe.